Curso “Confección e Mantemento de artes e Aparellos”.

Curso “Confección e Mantemento de artes e Aparellos”.

Esta acción formativa que se está a programar dende o Concello de Sada financiado polo GALP Golfo Ártabro Sur, o Fondo Europeo Marítimo e da Pesca e a Consellería do Mar, terá lugar a finais de 2019 e comezos de 2020, de luns a venres de 14:30 a 22:30 h. cunha duración de 330 h. que permitirá ao alumnado adquirir as competencias necesarias para poder desenvolver un oficio ligado ao mar e á artesanía.

 

Se está interesada/o, para acceder a este curso, debe cumprir algún dos requisitos requiridos para a formación conducente aos Certificados de Profesionalidade de nivel 2:

1. Estar en posesión do título de graduado ou graduada en educación secundaria obrigatoria.

2. Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo ou módulos formativos e/ou do certificado de profesionalidade a que desexa acceder

3. Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional

4. Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio, ou ben ter superado as correspondentes probas de acceso convocadas polas administracións educativas.

5. Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou 45 anos.

6. Ter o certificado de apto nas competencias necesarias para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 de cualificación correspondente, a través da superación das probas de avaliación en competencias clave convocadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. Estarán exentas da realización destas probas as persoas que superasen con avaliación positiva accións formativas correspondentes a competencias clave que figuren no ficheiro de especialidades formativas do Servizo de Emprego Público Estatal.

 

O sistema de PREINSCRICIÓN é a través do Servizo Público de Emprego de Galicia.

As persoas interesadas deben inscribirse na súa oficina de emprego indicando o seu interese en realizar o curso “Confección e Mantemento de artes e Aparellos”, código de especialidade MAPN0108.

Só poderán participar no proceso de selección as persoas que cumplan algún dos requisitos esixidos para acceder aos Certificados de profesionalidade de nivel 2.

 

 

Unha vez realizada, recoméndase que tamén o cumunique na axencia de emprego e desenvolvemento local no seguinte enlace: https://forms.gle/4W1tiqkTdrTMmCTa6

 

Compartir