Ofertas de emprego do portal da Xunta

Oferta Fecha Enlace
DIRECTOR/A OBRADOIRO EMPREGO.TITULACIÓN UNIVERSITARIA. EXPERIENCIA PROFESIONAL DE 24 MESES EN DIRECCIÓN OU XESTIÓN DE EMPRESA, EQUIPOS HUMANOS E PROXECTOS (EXCLUÍNDO DIRECCIÓNS TÉCNICAS E FACULTATIVAS 21/08/2019
TITOR/A OBRADOIRO EMPREGO. TITULACIÓN UNIVERSITARIA. EXPERIENCIA RELACIONADA CO POSTO DE 24 MESES CON ADULTOS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS. COMPETENCIA DOCENTE OU 6 MESES DE EXPERIENCIA EN TITORÍA EN OBRADOIROS DE EMPREGO 21/08/2019
DOCENTE OBRADOIRO EMPREGO PARA IMPARTIR ESPECIALIDADE DE SOCORRISMO EN ESPAZOS E INSTALACIÓNS ACUÁTICOS . REQUÍRENSE 24 MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CON TITULACIÓN RELACIONADA CO POSTO OU 48 MESES NO CASO DE NON TER TITULACIÓN. TITULACIÓNS: ESTUDIOS UNIVERSITARIOS RELACIONADOS CO POSTO/ TÉCNICO/A SUPERIOR DA FAMILIA DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS./TÉCNICO/A DEPORTIVO SUPERIOR NAS MODALIDADES DEPORTIVAS AFÍNS AOS CERTIFICADOS A IMPARTIR/ CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE DE NIVEL 3 DA FAMILIA PROFESIONAL DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS. 21/08/2019
DOCENTE PARA IMPARTIR ESPECIALIDADE DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AO VISITANTE EN EN OBRADOIRO DE EMPREGO. REQUÍRESE EXPERIENCIA DE 2 ANOS , TITULACIÓN DE UNIVERSITARIA RELACIONADA , INGLÉS B2. 21/08/2019
cortador de granito 21/08/2019
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TITULADO 21/08/2019
ALBANEL OFICIAL DE PRIMEIRA OU SEGUNDA CON DOUS ANOS DE EXPERIENCIA, CURSO DE PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS NA CONSTRUCIÓN E CARNET DE CONDUCIR. XORNADA DE TRABALLO DE 08:00 A 16:00 HORAS. 21/08/2019
DIPLOMATURA OU GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL 21/08/2019
PASTELEIRO OFICIAL DE PRIMEIRA OU SEGUNDA, CINCO ANOS DE EXPERIENCIA E CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 21/08/2019
PANADEIRO/A PARA OBRADOR.CONTRATO INDEFINIDO A TEMPO COMPLETO. 21/08/2019
PANADEIRO/A OFICIAL DE PRIMEIRA OU SEGUNDA CON CINCO ANOS DE EXPERIENCIA E CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 21/08/2019
ENFERMEIRO/A PARA FERROL. 21/08/2019
Necesitase en Vilanova de Arousa Auxiliar de enfermeria . Valorase a especilaidade en xeriatria. CM en auxiliar de enfermeria ou Atc a persoas dependentes en instutucions. Certifiicado de profesionalidade. Xornada completa 21/08/2019
ENFERMEIRO/A PARA FERROL 21/08/2019
Necesitase en Vilagarcia de Arousa pintor de vehiculos con experiencia de 12 meses- Xornada completa 21/08/2019
Necesistase en Vilagarcia de Arousa mecánico de automoción con 12 meses de experiencia. Xornada completa. 21/08/2019
CONDUTOR DE FURGONETA PARA MELIDE. PERMISO DE CONDUCIR B . SEIE MESES DE EXPERIENCIA 21/08/2019
CONTRATO INDEFINIDO A MEDIA XORNADA EN MACEDA. 21/08/2019
OFICIAL DE PRIMEIRA CON EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR "B" 21/08/2019
ENCOFRADOR OFICIAL PRIMEIRA CON EXPERIENCIA E PERMISO CONDUCIR "B" 21/08/2019
TÉCNICOS DE VENDIMA. FORMACIÓN: TÉCNICOS AGRÍCOLAS E SUPERIOR. CON PERMISO CONDUCIR "B" 21/08/2019
Búscase Terapeuta ocupacional ou similar, lugar Ribeira, con ampla experiencia como traballador laboral en centros especiais de emprego 21/08/2019
PRECÍSASE AUXILIAR DE CLÍNICA PARA RESIDENCIA DA TERCEIRA IDADE EN MAN ZANEDA (OURENSE 21/08/2019
Buscase Arquiveiro-Documentalista para ordear, clasificar e dixitalizar documentación. 21/08/2019
PRECÍSASE PERSOAL PARA ADICARSE A TALA DE MADEIRA. EXPERIENCIA MÍNIMA NA OCUPACIÓN DE 12 MESES. 21/08/2019
Dous postos de albanel: 1 peón e 1 oficial de primeira ou segunda en Noia. Experiencia mínima: 12 meses. 21/08/2019
Titulación: Ciclo superior en administración e finanzas 21/08/2019
Requisitos: 24 meses de experiencia, permiso de conducir e curso básico de prevención de riscos laborais 21/08/2019
Requisitos: 12 meses de experiencia, permiso de conducir e curso básico de prevención de riscos laborais 21/08/2019
DIRECCIÓN DE OBRADOIRO DE EMPREGO. REQUÍRESE TITULACIÓN UNIVERSITARIA, EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CO POSTO DE 24 MESES NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS: EN DIRECCIÓN OU XESTIÓN DE EMPRESA, EQUIPOS HUMANOS E PROXECTOS (EXCLUÍNDO DIRECCIÓNS TÉCNICAS E FACULTATIVAS 21/08/2019
TITORÍA DE OBRADOIRO DE EMPREGO. REQUÍRESE TITULACIÓN UNIVERSITARIA, EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CO POSTO DE 24 MESES NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS (TITORÍAS DE EO/CO/OE E/OU EXPERIENCIA CON ADULTOS EN ÁREA DE FORMACIÓN E/OU EMPREGO 21/08/2019
ADMINISTRATIVA/O EN OBRADOIRO DE EMPREGO. REQUÍRESE EXPERIENCIA DE 12 MESES NOS ÚLTIMOS 10 ANOS CON ESTUDOS DE TÉCNICO SUPERIOR OU EQUIVALENTE NA FAMILIA DE ADMINISTRACIÓN, OU, NO CASO DE CARECER DE TITULACIÓN, EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. 21/08/2019
PARA ROTEIROS POR GALICIA. IMPRESCINDIBLE PERSOA DESEMPREGADA CON PERMISO DE CONDUCIR C E CAP. XORNADA COMPLETA, TRABALLO NOCTURNO E SÁBADOS, DOMINGOS E FESTIVOS. 21/08/2019
PRECÍSASE ALBANEL OFICIAL 1ª CON EXPERIENCIA 60 MESES 21/08/2019
PERSOA CON PERMISO DE CONDUCIR E DISPOÑIBILIDADE PARA VIAXAR. XORNADA COMPLETA. 21/08/2019
PRECÍSASE XESISTA, OFICIAL 1ª CON EXPERIENCIA 60 MESES 21/08/2019
EXPERTA/O DOCENTE EN CONFECCIÓN E PUBLICACIÓN DE PÁXINAS WEB (IFCD0110 21/08/2019
Requisitos: 3 meses de experiencia., permiso de conducir. Ciclo FP ou experiencia en instalación de telecomunicacións, eléctricas, antenas e mantemento de electrónica 21/08/2019
EN BOIRO PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO PARA TAREFAS DE MARIÑEIRO/A AXUDANTE DE CONTRAMAESTRE EN BARCO DE PALANGRE DE FONDO AUTOMÁTICO (MUSTAD 21/08/2019
OBRIGATORIO ESTAR EN POSESIÓN DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE EN ATENCIÓN SOCIOSANITARA A PERSOAS DEPENDENTES EN DOMICILIO OU INSTITUCIÓNS OU TITULACIÓN DE TÉCNICO COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMERÍA OU EQUIVALENTE. NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR E COCHE PROPIO XORNADA PARCIAL (15 HORAS SEMANAIS 20/08/2019
PRECISASE CALDEIREIRO OFICIAL PRIMEIRA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA E COÑECEMENTOS EN SOLDADURA TIG E MIG E PERMISO DE CONDUCIR TIPO B 20/08/2019
PRECISASE TORNEIRO FRESADOR OFICIAL PRIMEIRA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN E PERMISO DE CONDUCIR TIPO B 20/08/2019
Coidadores de persoas con discapacidade en institucións con titulación de Técnico en coidados auxiliares de enfermaría ouTécnico en atención a persoas en situación de dependencia. 20/08/2019
BARRENISTA. CONTRATO INDEFINIDO. CARNET DE CONDUCIR B. CARTILLA DE ARTILLEIRO. CURSO BÁSICO DE 20 HORAS DE CORTE, PERFORACIÓN E VOLADURA. 20/08/2019
Precísase axente comercial de produtos de alimentación para hosteleria con experiencia no sector. Carné B 20/08/2019
. 20/08/2019
NECESÍTASE INSTALADOR ELECTRICISTA INDUSTRIAL, VIVENDAS, ANTENAS, AUTOMATISMOS, ETC. (OFICIAL 20/08/2019
MAQUINISTA DE PA CARGADORA OU EXTENDEDORA PARA MOVEMENTO DE TERRAS 20/08/2019
limpiadora sustitución 15 días, media xornada 20/08/2019
Precísase axente comercial con experiencia. Bacharelato 20/08/2019
mecánico ou aprendiiz de maquinaria pesada e todo tipo de coches 20/08/2019
operador de maquinaria pesada 20/08/2019
PRECISASE XEROCULTOR/A IMPRESCINDIBLE CICLO MEDIO COIDADO AUXILIARES DE ENFERMERIA OU ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS E CARNE DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. ABTERSE DE PRESENTAR CANDIDATURA QUEN NON CUMPRA OS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA EMPRESA. 20/08/2019
XORNADA COMPLETA/ DURACION DO CONTRATO 60 DIAS SANTIAGO CENTRO 20/08/2019
DURACION DO CONTRATO 29 DIAS A XORNADA COMPLETA 20/08/2019
NECESÍTANSE 15 PEÓNS PARA REALIZAR LABORES DE VENDIMA E OUTRAS TAREFAS RELACIONADAS COA VIÑA E XESTIÓN FORESTAL. A SER POSIBLE, CON CARNÉ DE CONDUCIR TIPO B. 20/08/2019
ALBANEL OFICIAL DE 2ª CON FORMACIÓN EN PRL.(60 HORAS 20/08/2019
MECÁNICO/A DE CAMIÓNS PARA BETANZOS 20/08/2019
NECESÍTASE ALBANEL-ENCOFRADOR OFICIAL DE PRIMEIRA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. PRL PARA OBRAS DE CONTRUCCIÓN. 20/08/2019
ENCARGADO DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARBADÁS, CON CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NA CONSTRUCIÓN. 20/08/2019
OBRA NO MUNICIPIO DE BARBADÁS. DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NA CONSTRUCIÓN. 20/08/2019
Para atención telefónica en centralita de taxis. Precísase situación de desemprego, discapacidade e coñecementos de informática a nivel usuario 20/08/2019
OBRA NO MUNICIPIO DE BARBADÁS. DEBEERÁ CONTAR CON CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NA CONSTRUCIÓN. 20/08/2019
MULLER DESEMPREGADA. NON PODE TER UN CONTRATO INDEFINIDO NOS ÚLTIMOS 3 MESES. 20/08/2019
CENTRO TERAPEÚTICO NA CORUÑA PRECISA CUBRIR UN POSTO DE PSICÓLOGO CON 2 ANOS DE EXPERIENCIA EN TERAPITA INDIVIDUAL E FAMILIAR DE PERSOAS CON ALZHEIMER. TRABALLO ADMINISTRATIVO RELACIONADO CO SERVIZO. 20/08/2019
NECESÍTASE PSICÓLOGO PARA CONTRATO DE 20 HORAS SEMANAIS (213 DÍAS 20/08/2019
Axudante de cociña. Menor de 30 anos 20/08/2019
Menor de 30 anos 20/08/2019
CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS: LICENCIATURA OU GRAO EN ARQUITECTURA, 48 MESES DE EXPERIENCIA ACREDITADA, NIVEL DE INGLÉS ALTO, DISPOÑIBILIDADE PARA VIAXAR, PERMISO DE CONDUCIR B E GRAO DE DISCAPACIDADE 20/08/2019
CENTRO DISCAPACITADOS NA CORUÑA PRECISA CUBRIR UN POSTO DE MÉDICO/AK PARA ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE. CONTRATO PARA A COBERTURA DE VACACIÓNS DE 8 DÍAS. 20/08/2019
AUXILIARES DE AXUDA A DOMICILIO CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES OU CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. PERMISO DE CONDUCIR 20/08/2019
PANADEIRO/A OFICIAL DE PRIMEIRA. AS PERSOAS CANDIDATAS DEBEN CONTAR CUNHA DISCAPACIDADE RECOÑECIDA IGUAL OU SUPERIOR AO 33% 20/08/2019
TITULACIÓN REQUERIDA: TÉCNICO/A EN ELECTROMECÁNICA DE AUTOMÓVILES 20/08/2019
REMALLADOR/A DE XÉNEROS DE PUNTO. CONTRATO A TEMPO COMPLETO. 20/08/2019
PRECISASE UN PEON GANDEIRO PARA UNHA GRANXA DE VACAS DE A PASTORIZA. 20/08/2019
ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS. XORNADA COMPLETA 20/08/2019
PRECISASE ENFERMEIRO/A PARA TRABALLAR NUNHA RESIDENCIA DE ANCIANOS A XORNADA COMPLETA E TURNOS EN A PEROXA 20/08/2019
12 meses de experiencia. Xornada parcial 20/08/2019
persoa para limpeza a xornada parcial de 8 horas 19/08/2019
Instalación de frío, fontaneiro, conducteiro, electricista. PRL 19/08/2019
Peón cortador forestal. 3 meses de experiencia. Riscos 19/08/2019
PRECÍSASE TÉCNICO MEDIO EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA 19/08/2019
CONTROLAR MERCANCÍA ALMACÉN EMPRESA DE CONSTRUCIÓN 19/08/2019
PRECÍSASE OFICIAL DE PRIMEIRA CUNHA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES. NECESARIO CARNET DE CONDUCIR. 19/08/2019
CONDUTOR DE CAMIÓN PARA REPARTO. NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR C. TEN QUE REALIZAR LABORES DE CARGA E DESCARGA. ESFORZO FÍSICO. 19/08/2019
persoa para reparto de butano. no necesita permiso de conducir 19/08/2019
REQUÍRESE ENXEÑEIRO DE MANTEMENTO E REPARACIÓN. NECESARIO ACREDITAR DISCAPACIDADE MÍNIMA DO 33%, PARA CUBRIR RESERVA DE PRAZAS PARA PERSOAL CON DISCAPACIDADE EN EMPRESAS DE MÁIS DE 50 TRABALLADORES 19/08/2019
Albaneis. Oficial primeira. 18 meses de experencia. PRL 19/08/2019
Carpintería aluminio. Oficial e peón. PRL 19/08/2019
necesitase persoa para axudante de cociña 19/08/2019
TÉCNICA/O DE CAMPO, CONTROL DE MADURACIÓN, PROGRAMACIÓN DE VENDIMIA... CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA CON POSIBILIDADES DE TRANSFORMACIÓN A INDEFINIDO. REQUISITOS: ENXEÑERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA OU CS VITIVINICULTURA, CARNÉ MANIPULADOR DE FITOSANITARIOS E COÑECEMENTOS DE INFORMÁTICA. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES EN POSTO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 19/08/2019
EN RIBEIRA PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE ALBANEL E 1 PEÓN DA CONSTRUCIÓN. 19/08/2019
peon gandeiro que manexe tractor 19/08/2019
PRECÍSASE INSTALADOR ELECTRICISTA CON FP EN ELECTRICIDADE, EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR. 19/08/2019
PRECISASE CAMAREIRO/A DE BARRA 19/08/2019
CONDUTORES/AS DE TRAILER CON PERMISO C+E, CON CAP EN VIGOR. EXPERIENCIA MÍNIMA DUN ANO EN POSTO SIMILAR. RUTA NACIONAL, REXIONAL E RUTAS FIXAS. TRABALLOS DE LUNS A VENRES 19/08/2019
PRECÍSASE ELECTRICISTA PARA RAMA EDIFICACIÓN CON EXPERIENCIA (MÍNIMO 6 MESES 19/08/2019
RECEPCIONISTA PARA ARZÚA. XORNADA COMPELTA. 19/08/2019
PERSOAS DESEMPREGADAS PARA A RECOLLIDA DE FROITOS VERMELLOS. XORNADA COMPLETA 19/08/2019
PEÓNS PARA VENDIMA LOCALIDADE: CAMBADOS CONTRATACIÓN DE 15 DÍAS, XORNADA COMPLETA 19/08/2019
CON COÑECEMENTOS DE FOTOGRAFÍA PARA TRABALLAR EN ESTUDO FOTOGRÁFICO E OCASIONALMENTE REALIZAR FOTOGRAFÍAS EN EVENTOS. CONTRATO DE 30 DÍAS APROXIMADAMENTE A XORNADA COMPLETA. 19/08/2019
TÉCNICO/A INSTALADOR/A DE SISTEMAS INTEGRALES DE CALEFACCIÓN, AUGA QUENTE E ELECTRICIDADE CON EQUIPOS DE ENERXÍAS RENOVABLES (BIOMASA, SOLAR, AEROTERMIA, XEOTERMIA 19/08/2019
NECESÍTASE PROFESOR DE ECONOMIA PARA BACHARALATO EN COLEXIO PRIVADO. CONTRATO DE 4 HORAS A SEMANA. IMPRESCINDIBLE LICENCIADO EN ECONÓMICAS OU EMPRESARIAIS E MÁSTER DE PROFESORADO. CARNÉ DE CONDUCIR. 19/08/2019
FISIOTERAPEUTA. 19/08/2019
Xornada parcial. 20 horas semanais 19/08/2019
14 HORAS SEMANAIS //TAREAS DOMESTICAS HABITUAIS EN SANTIAGO CENTRO 19/08/2019
Coidador/a de persoas con discapacidade ou dependencia en Institucións. 19/08/2019
EMPREGADA/O DE FOGAR CON CARNÉ DE CONDUCIR TIPO B 19/08/2019
MONITOR/A PARA CLASES DE ZUMBA,PILATES, GIMNASIA HIPOPRESIVA E DANZA 19/08/2019
ENXEÑEIRO/A INFORMÁTICO . NIVEL DE INGLÉS AVANZADO. 19/08/2019
ARQUITECTO/A TÉCNICO/A CON 24 MESES MÍNIMO DE EXPERIENCIA. COÑECEMENTOS DE PRESTO. CONTRATO PARCIAL 4 H/DIA. 19/08/2019
MECÁNICO DE MANTEMENTO E REAPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN, EN XERAL (OFICIAL 1ª 19/08/2019
TRABALLOS EN GRANXA DE VACAS E ORDEÑO. PERMISO DE CONDUCIR B1.NON NECESARIA EXPERIENCIA. 19/08/2019
REPARTIDOR/A DE FURGONETA. 19/08/2019
CARNET C+E E CAP 16/08/2019
XEROCULTOR/A PARA DESENROLO DE FUNCIÓNS PROPIAS DO POSTO EN BARBADÁS 16/08/2019
técnico de mantemento e reparación de averías en calderas domésticas a gas. Carné de instalador de gas e permiso de conducir 16/08/2019
PRECISASE UN AUXILIO XUDICIAL PARA O XULGADO DE MONDOÑEDO QUE TEÑA COMO MINIMO DE TITULACION A ESO. 16/08/2019
Discapacidade. Permiso BPT- Desempregado/a 16/08/2019
oficial de primera. 12 meses experiencia. Dominio da depilación eléctrica e drenaxe linfático manual. edesempregado/a. Ciclo superior de estética. Coñecementos de idiomas inglés e galego. 16/08/2019
DESEMPREGADO. EXPERIENCIA MÍNIMA 6 MESES CARNÉ TIPO D 16/08/2019
CONDUTOR DE FURGONETA PARA MELIDE. PERMISO DE CONDUCIR B. XORANDA PARACIAL 16/08/2019
CONTRATO A XORNADA PARCIAL DE DURACIÓN 90 DÍAS 16/08/2019
MOZO DE ALMACÉN PARA MELIDE. VALÓRASE EXPERIENCIA EN DESPIECE DE CARNE. XORANDA PARCIAL 16/08/2019
12 meses de experiencia 16/08/2019
EN POBRA DO CARAMIÑAL PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO ATS/DUE FUNCIÓNS SUBDIRECCIÓN 16/08/2019
TECNICO EN ADMINISTRATIVO EXPERIENCIA 12 MESES TRABJLLOS EN OFICINA 16/08/2019
auxiliar axuda a domicilio 16/08/2019
CENTRO DE MAIORES EN OLEIROS PRECISA CUBRIR 2 POSTOS DE ATS/DUE. NON SE REQUIRE EXPERIENCIA. DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMARÍA. 16/08/2019
XEROCULTOR/A PARA XERIATRICO EN BARBADAS, TITULACION DE AUXILIAR DE ENFERMARIA OU TECNICO AUX EN ATENCION A PERSOAS DEPENDENTES OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE EN ATENCION SOCIOSANITARIA A OERSOAS DEPENDENTES OBTIDO NOS ULTIMOS 5 ANOS PARA CONTRATO EN PRACTICAS 16/08/2019
CENTRO RESIDENCIAL EN OLEIROS PRECISA CUBRIR UN POSTO DE ENFERMEIRO/A. EXPERIENCIA DE 6 A 12 MESES. DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMARIA. CONTRATO DUN MES. 16/08/2019
PRECÍSASE CONDUCTOR-REPARTIDOR PARA LUGO CAPITAL E PROVINCIA CON EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR. 16/08/2019
FISIOTERAPEUTA. IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN EN PILATES. CONTRATO PARCIAL XORNADA 4 HORAS/DÍA. 16/08/2019
PRECÍSASE COMERCIAL CON EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR. ESTUDOS MÍNIMOS: BACHARELATO OU EQUIVALENTE. 16/08/2019
LIMPIADOR/A PARA POIO. CONTRATO A TEMPO PARCIAL 16/08/2019
CAMARERO/A PARA POIO 16/08/2019
CONDUCTOR CAMIÓN PERMISO C 16/08/2019
repartidor ciclomotor 16/08/2019
SOLDADOR POR ARCO ELÉCTRICO (AXUDANTE 16/08/2019
ENXEÑEIRO TCO FORESTAL/MONTES/TECNICO SUPERIOR EN XESTION DO MEDIO NATURAL OU CALQUERA OUTRA TITULACION EQUIVALENTE 16/08/2019
Montaxe madeira ou metal, carpintería. Para traballar en España e o extranxeiro. 16/08/2019
MECÁNICO PARA REPARACIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS 14/08/2019
Vehículo propio. B2 inglés 14/08/2019
PROFESOR/A DE INGLÉS (B2 14/08/2019
NECESÍTASE CONDUTOR DE CAMIÓN. 14/08/2019
CAMAREIRO/A PARA SOBRADO. DESEMPREGADO. CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. .XORNADA COMPLETA. 14/08/2019
COCIÑEIRA PARA FISTERRA CON EXPERIENCIA, XORNADA PARTIDA. 14/08/2019
PRECÍSASE AXUDANTE DE COCIÑA CON EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR. 14/08/2019
VENDEDOR AUTO-VENTA PARA REPARTO. PERMISO DE CONDUCIR C + CAP VIXENTE 14/08/2019
Oficial de 1ª con experiencia. Para realización de cubertas de tella e limpeza e encintado de muros de pedra. Tarxeta profesional da construcción. Obra situada en Baiona pero saída da furgoneta proporcionada pola empresa desde Pontevedra 14/08/2019
PRECÍSASE PERSOAL DE LIMPEZA CON EXPERIENCIA. XORNADA PARCIAL. 14/08/2019
PEÓN PARA DEPURACIÓN DE MOLUSCOS CON 6 MESES DE EXPERIENCIA MÍNIMA MANIPULADOR DE ALIMENTOS LOCALIDADE: O GROVE 14/08/2019
CAMARERO/A OFICIAL DE TERCEIRA OU AXUDANTE, CON EXPERIENCIA DE SEIS MESES. 14/08/2019
TAREFAS DE COCIÑA E LIMPEZA 14/08/2019
CAMAREIROS DE BARRA /DEPENDENTE DE CAFETERÍA (AXUDANTE 14/08/2019
CONDUCTOR TRAILER GONDOLA 14/08/2019
EN BOIRO PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE MECÁNICO DE MAQUINARIA AGRICOLA. 14/08/2019
TAREFAS PROPIAS DO POSTO DE TRABALLO, INCORPORACIÓN INMEDIATA, CONTRATO INDEFINIDO, VALORASE COÑECEMENTOS EN EXPLOTACIÓN DE GANDO DE LEITE 14/08/2019
CAMAREIRO/A CON 6 MESES DE EXPERIENCIA 14/08/2019
EMPRESA DE AUTOCARES DA CORUÑA PRECISA UN MECÁNICO DE AUTOBUSES. PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA E O FP DE AUTOMOCIÓN. VALORARASE O PERMISO DE CONDUCIR D. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. 14/08/2019
PARA CONTRATO BONIFICADO POR DISCAPACIDADE. OFICIAIS DE PRIMEIRA. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA CON SOLDADURA MIG-MAG E USO DE PONTE GUINDASTRE. EXPERIENCIA DEMOSTRABLE COMO MONTADOR DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN OBRA. REQUÍRESE PERSOA CON CICLO MEDIO EN SOLDADURA E CALDEIRARÍA. 14/08/2019
AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL OU HIXIENISTA DENTAL. VALORAN EXPERIENCIA EN CLÍNICA DENTAL. INCORPORACIÓN INMEDIATA. TITULACIÓN REQUIRIDA: AUXILIAR DE CLÍNICA OU HIXIENISTA DENTAL 14/08/2019
MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA// INCORPORACIÓN O 1 DE OUTUBRO DE 2019 APROX.// CONTRATO INDEFINIDO// XORNADA COMPLETA. 14/08/2019
SOLICÍTASE PANADEIRO - PASTELEIRO PARA FABRICAR PAN E PASTEIS 14/08/2019
PRECISASE CARPINTEIRO OFICIAL DE 2ª OU AXUDANTE PARA TRABALLOS DE CARPINTEIRIA EN XERAL 13/08/2019
- MANTEDOR DE EDIFICIOS - OFICIAIS 2ª O 3ª CON 2 ANOS DE EXPERIENCIA - CARNÉ DE CONDUCIR B1 13/08/2019
PRECÍSASE CAMAREIRO/A CON EXPERIENCIA A XORNADA COMPLETA 13/08/2019
PRECÍSASE REPARTIDOR DE COMIDA A DOMICILIO. XORNADA PARCIAL DE 6 HORAS/DÍA 13/08/2019
MECÁNICO DE AUTOMÓVILES OFICIAL 1ª PARA POIO. 13/08/2019
AXUDANTE DEPENDIENTE DE PEIXE E CHACINERÍA CON 6 MESES DE EXPERIENCIA 13/08/2019
CANTEIRO DE CONSTRUCCIÓN (OFICIAL 1ª 13/08/2019
DEPENDENTE/A DE FROITERÍA CON EXPERIENCIA ACREDITADA NESTE TIPO DE ESTABLECMENTOS 13/08/2019
CONTRATO A TEMPO PARCIAL. 13/08/2019
PRECÍSASE AXUDANTE DE AXUDA A DOMICILIO PARA O CONCELLO DE TRABADA. IMPRESCINDIBLE TER CARNÉ DE CONDUCIR, ASÍ COMO ALGUNHA TITULACIÓN RELACIONADA COA ATENCION SOCIOSANITARIA NO DOMICILIO OU EN INSTITUCIOS. 13/08/2019
SOLICITASE UN COIDADOR/A DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA EN INSTITUCIÓNS. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL. REQUISITOS: 3 MESES DE EXPERIENCIA E TITULACIÓN ACADÉMICA DE FP TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS 13/08/2019
MANEXO DE EQUIPOS AVANZADOS DE ORDEÑO EN EXPLOTACIÓN DE BOVINO DE LEITE. REQUÍRESE PERSOA DISPOSTA A TRABALLAR FIN DE SEMANA OU FESTIVOS, CON CARNÉ DE CONDUCIR. 13/08/2019
12 meses de experiencia. CAP en vigor. Desempregado/a 13/08/2019
MECANICO OFICIAL DE SEGUNDA, CON EXPERIENCIA DE 12 MESES, CICLO MEDIO DE MECÁNICA, MENOR DE TRINTA ANOS.CONTRATO DE SEIS MESES 13/08/2019
48 meses de experiencia. Debe viaxar pola provincia de Pontevedra. Permiso de conducir 13/08/2019
REALIZACIÓN DE CUBERTAS DE TELLA; E LIMPEZA E REXUNTADOS DE MUROS DE PEDRA. PREFERIBLE EXPERIENCIA EN OBRAS DE RESTAURACIÓN E REHABILITACIÓN CON FORMACIÓN ACREDITADA. CONTRATO DE 4 MESES A XORNADA COMPLETA, INCORPORACIÓN INMEDIATA. 13/08/2019
XORNADA PARCIAL TARDE, 12 HORAS SEMANAIS 13/08/2019
PEÓN DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORET DE GANDO. CARNÉ DE APLICADOR DE PRODUTOS FITOSANITARIOS BÁSICO. XORNADA PARACIAL 13/08/2019
Xornada parcial. Sábados, domingos e festivos. 13/08/2019
TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN E FINANZAS PARA CAMBADOS (BECA FEUGA 13/08/2019
PRECÍSASE PERSOAL DE LIMPEZA PARA UNHA PARROQUIA EN RIBADEO. CONTRATO A XORNADA PARCIAL. 13/08/2019
PARA MECÁNICA RÁPIDA. CON EXPERIENCIA. 13/08/2019
COCIÑEIRO/A PARA BOIMORTO. NOVE MESES DE EXPERIENCIA. XORNADA COMPLETA 13/08/2019
CARNICEIRO CON EXPERIENCIA NO SECTOR DA INDUSTRIA CÁRNICA EN DESPECE E CORTE . RESIDENCIA EN VIMIANZO OU ARREDORES, MÁXIMO 30KM DE DISTANCIA. INCORPORACIÓN INMEDIATA, XORNADA COMPLETA, VEHÍCULO PROPIO. 13/08/2019
EMPREGADA DE FOGAR INTERNA PARA GONDOMAR 13/08/2019
SOLICITASE UN LIMPADOR/A. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS: 12 MESES DE EXPERIENCIA ACREDITADA 12/08/2019
CONSERXE PARA ATENCIÓN DE INSTALACIÓNS DE RESIDENCIA DE CENTRO DE ENSINO. A PERSOA CANDIDATA TERÁ UNHA DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 33%. DISPONIBILIDADE PARA TRABALLAR EN HORARIO NOCTURNO. CONTRATO A TEMPO PARCIAL. 12/08/2019
TÉCNICO DE APROVISIONAMENTO E PLANIFICACIÓN 12/08/2019
PEÓN GANDEIRO 12/08/2019
PRECISASE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR PARA FOZ. XORNADA PARCIAL. IMPRESCINDIBLE DISPOÑER DE VEHICULO PROPIO. 12/08/2019
NECESÍTASE FONTANEIRO/A CON 12 MESES DE EXPERIENCIA 12/08/2019
Condutor-operador-mecánico de maquinaria procesadora forestal. 12 meses de experiencia e permiso de conducir. Desempregado/a. 12/08/2019
CHÓFER DE TRAILER CON CARNET C+E E CAP EN VIGOR 12/08/2019
COÑECEMENTOS NO USO DE MÁQUINAS INDUSTRIALES. 12/08/2019
CONDUTOR DE CAMIÓN. CONPERMISO DE CONDUCIR C. CAP E TARXETA DE TACÓGRAFO. XORNADA COMPLETA 12/08/2019
EMPLEADA DE FOGAR INTERNA. XORNADA COMPLETA.. SÁBADOS E DOMINGOS. ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES.. SALARIO MÍNIMO 1050 EUROS MENSUALES CON PAGAS EXTRAS INCLUIDAS. 12/08/2019
Axudante de camareiro en Arbo a tempo parcial. 20 horas semanais. Xornada de tarde. salario 450 euros netos. 12/08/2019
PSICÓLOGO/A PEDAGÓXICO/A INFANTIL CON FORMACIÓN EN TDAH (TRANSTORNOS DÉFICITS DE ATENCIÓN 12/08/2019
DEPENDENTE/A DE COMERCIO. MENOR DE 30 ANOS E FORMACIÓN EN COMERCIO. CON 12 MESES MINIMO DE EXPERIENCIA. CONTRATO XORNADA 30 HORAS/SEMANA, TRABALLOS EN SABADOS, DOMINGOS E FESTIVOS 12/08/2019
MECANICOS/AS INDUSTRIAIS. OFICIAIS DE 1º. DISPONIBILIDADE PARA TRABALLAR FORA DA PROVINCIA E CON VEHICULO PROPIO. DESPRAZAMENTO POSIBLE A GUIPUZCOA. 12/08/2019
CALDEREIRO/A CON 24 MESES DE EXPERIENCIA. PERMISO B E CON VEHICULO PROPIO PARA DESPRAZAMENTO A TRABALLO TEMPORAL EN VITORIA-GASTEIZ 12/08/2019
OFICIAL CON 48 MESES DE EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR TIPO B. 12/08/2019
OFICIAL PRIMEIRA TUBEIRO/A CON 24 MESES MÍNIMO EXPERIENCIA. PERMISO B E DISPONIBILIDADE DE VEHICULO PROPIO PARA DESPRAZAMENTO A SALAMANCA 12/08/2019
SOLDADOR/A DE TIG E MIG-MAG CON 24 MESES MÍNIMO DE EXPERIENCIA. PERMISO B E DISPONIBILIDADE DE VEHICULO PROPIA PARA DESPRAZAMENTO A SALAMANCA. 12/08/2019
NON NECESARIA EXPERIENCIA// CONTRATO TEMPORAL// XORNADA PARCIAL// PERMISO DE CONDUCIR AM OU B. 12/08/2019
MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA EN COLOCACIÓN DE PLADUR// CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO SECTOR DA CONSTRUCIÓN// CONTRATO TEMPORAL DE 365 DÍAS DE DURACIÓN// XORNADA COMPLETA. 12/08/2019
ENXEÑEIRO/A QUIMICO/A O INDUSTRIAL PARA CONTROL DE FABRICACIÓN DE PRODUTOS CERÁMICOS. 12/08/2019
PERRUQUEIRO/A CUN MÍNIMO DE 5 ANOS DE EXPERIENCIA PARA FORMACIÓN DE ALUMNOS// CONTRATO INDEFINIDO// XORNADA COMPLETA. 12/08/2019
PARA OBRA EN BUGALLIDO-AMES// MÍNIMO 36 MESES DE EXPERIENCIA// PERMISO DE CONDUCIR B1// CONTRATO TEMPORAL: 90 DÍAS// XORNADA COMPLETA. 12/08/2019
Búscase Mecánico Naval para Riveira, con Carné profesional de mecánico naval ou similar 12/08/2019
Motoserrista 09/08/2019
TALLAR ÁRBORES NO MONTE 09/08/2019
Fontaneiro/a con experiencia 09/08/2019
PARA RESIDENCIA DE ANCIÁNS 09/08/2019
AXUDANTE CARPINTEIRO/A CON 12 MESES DE EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR B. 09/08/2019
TRABALLADOR SOCIAL , MENOR DE 31 ANOS, EXPEDICIÓN DO TÍTULO DE GRAO EN GRADUADO SOCIAL NOS ÚLTIMOS 3 ANOS, SEN EXPERIENCIA COMO TRABALLADOR SOCIAL (BECA FEUGA 09/08/2019
Mozo de corte para cuidar cabalos. Contrato temporal a xornada completa. 09/08/2019
ELECTRICISTA OFICIAL DE PRIMEIRA PARA TRABALLOS EN ALTURA SOBRE PLATAFORMAS ELEVADORA, IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN EN PRL 09/08/2019
Empresa da zona de BARRO precisa un Peón Forestal. 09/08/2019
ASISTENTES/AS DOMICILIARIOS/AS CON FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA ESTA OCUPACIÓN (AUXILIAR AXUDA DOMICILIO, ... 09/08/2019
DOCENTE CURSO de informática e novas técnoloxías e busqueda de emprego por internet. Duración 15 días a media xornada. 09/08/2019
ENFERMEIRA/O PARA RESIDENCIA XERIÁTRICA. FUNCIÓNS: ATENCIÓN SANITARIA A USUARIOS MAIORES AUTÓNOMOS E DEPENDENTES.CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDADE DE CONVERTER EN INDEFINIDO.POSIBILIDADES DE FORMACIÓN E PROMOCIÓN. SALARIO: 1.500 EUROS NETOS CON COMPLEMENTOS DE NOCTURNIDADE.POSIBILIDADE PARA COMER NO CENTRO Os DÍAS LABORAIS. Interesados: Enviar CV a: info@residenciadasdores.es Con coñecemento a elisa.gonzalez.perez@xunta.es Asunto: oferta de emprego enfermeira/o 09/08/2019
PRECÍSASE ADESTRADOR NATACIÓN. CONTRATO FIXO DISCONTINUO, 15 HORAS SEMANAIS 09/08/2019
CONDUTOR/VENDEDOR PARA SOBRADO. PERMISO DE CONDUCOIR B. DESEMPREGADO. XORANDA COMPLETA 09/08/2019
SOLICITASE UN TÉCNICO/A EN IMPRESIÓN GRÁFICA. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA PARCIAL. REQUISITOS: EXPERIENCIA ACREDITADA DE 4 MESES, TITULACIÓN ACADÉMICA DALGÚN CICLO MEDIO OU SUPERIOR DA FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES GRÁFICAS E COÑECEMENTOS DE COREL DRAW E PHOTOSHOP 09/08/2019
PRECÍSASE TÉCNICO EN TELECOMUNICACIÓNS (CELADOR 09/08/2019
Axudante electricista para realizar instalacións de enerxía solar fotovoltaica por Galicia e o resto de España. Curso básico de Prevención de riscos laborais e específico de electricidade. 24 meses de experiencia. Permiso de conducir. desempregado/a 09/08/2019
CONDUTOR DE CAMIÓN CON CAP 09/08/2019
NECESÍTASE DEPENDENTE PARA TRABALLO EN TENDA. IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE. 09/08/2019
Necesítase técnico/a de Prevención de riscos laborais con nivel superior ou intermedio. 09/08/2019
precisase carniceiro con carnet de conducir 09/08/2019
Electricista para Barcelona. 12 meses de contrato. Experiencia 12 meses de oficial 3º-2ª-1ª. Riscos laborais. Chamar á empresa, tfno 687335197 ou f.moreira@atninstalaciones.com 09/08/2019
Carniceiro/a. Con o sin experiencia 09/08/2019
CAMAREIRA CONTRATO INDEFINIDO, XORNADA COMPLETA 09/08/2019
Traballador/a social. Cabana de Bergantiños. 20 días de contrato 09/08/2019
Coidado de persoas dependentes. 09/08/2019
PARA RESIDENCIA DE MAIORES PRECÍSANSE 2 TÉCNICOS EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA// CONTRATO TEMPORAL// XORNADA COMPLETA. 09/08/2019
Valorarase formación en pilates e terapia manual. 09/08/2019
Permiso de conducir. 09/08/2019
XEFE BRIGADA INCENDIOS. 09/08/2019
Coñecementos demostrables en xestión e manexo de documentación administrativa e paquete office. 09/08/2019
MAQUINISTA RETROESCAVADORA.OFICIAL DE 1ª E 2ª .VALORARASE CURSOS DE PREVENCIÓN DE 20 HORAS E 6 HORAS ESPECÍFICO DO POSTO DE TRABALLO. 09/08/2019
VALORARASE CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS. 09/08/2019
TAREFAS DOMÉSTICAS E CUIDADO DE DOUS NENOS. 13 HORAS Á SEMANA 09/08/2019
CON TITULACIÓN ACADÉMICA. VALÓRASE ESTÉTICA. 08/08/2019
PEON DE OBRA PÚBLICA DISCAPACITADO XORNADA COMPLETA 08/08/2019
CONDUTOR -REPARTIDOR CARNET C CARNET ADR CARNET CARRETILLERO 08/08/2019
AXUDANTE DE CAMAREIRO EN BAR-RESTAURANTE EN PARADA DE SIL 08/08/2019
OPERADOR/A DE RETROESCAVADORA U OPERADOR/A DEGUINDASTRE DE CELOSÍA. PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA EN OBRAS MARÍTIMAS. 08/08/2019
12 meses de experiencia e curso de manipulador de alimentos 08/08/2019
CONTRATO DE 90 DIAS ,XORNADA PARCIAL DE 20 HORAS SEMANAIS CON PERMISO DE CONDUCIR B. 08/08/2019
SOLICITASE ALBANEL OFICIAL 1ª. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS: DISPONIBILIDADE PARA VIAXAR POR ESPAÑA, PERMISO DE CONDUCIR B E CURSO PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 60 H (BÁSICO 08/08/2019
MAQUINISTA BULLDODZER 08/08/2019
NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR C+E 08/08/2019
SOLICITASE CARPINTEIRO. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. REQUISITOS: 24 MESES DE EXPERIENCIA ACREDITADA 08/08/2019
Titulación superior con coñecementos de contabilidade, nóminas e impostos. Duración do contrato: 6 días. Xornada completa. 08/08/2019
LICENCIADO / GRADUADO EN COMERCIO INTERNACIONAL CON EXPERIENCIA NA BÚSQUEDA E NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES INTERNACIONAIS, NIVEL ALTO DE INGLÉS E MEDIO DE ALEMÁN.ZONA DE SANXENXO 08/08/2019
AMPLOS COÑECEMENTOS NAS TAREFAS DE XESTIÓN DE PERSOAL. MEDIA XORNADA. EXPERIENCIA MÍNIMA 12 MESES 08/08/2019
Búscase auxiliar para axuda no fogar para traballar no Concello de Viana do Bolo. Con carné de conducir e preferentemente con titulación. 08/08/2019
ÓPTICO/A. DIPLOMATURA OU GRAO UNIVERSITARIO. 12 MESES DE EXPERIENCIA. MEDIA XORNADA. 08/08/2019
APRENDIZ DE MECÁNICO PARA MANTEMENTO E REPARACIÓN DE CAMIÓNS E MAQUINARIA. 08/08/2019
EN BOIRO PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE GUARDAPESCA MARÍTIMO PARA VIXILANCIA E CONTROL DOS BANCOS MARISQUEIROS DA ZONA 08/08/2019
MOZO DE CARGA Y DESCARGA EDAD 16 24 ANOS (CONTRATO DE FOPRMACION CARNET DE CONDUCIR ESO 08/08/2019
Necesitase en Catoira traballadores con 6 meses de experiencia como mantenedor de maquinaria industrial ou co CM na especialidade de Mantemento Electromecánico. Xornada completa 08/08/2019
NECESÍTASE CONDUTOR DE TRAILER PARA AMBITO NACIONAL (CARNÉ C+E 08/08/2019
BUSCASE OFICIAL DE 1ª CON 24 MESES DE EXPERIENCIA NA OCUPACIÓN PARA CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES.NECESARIO SER DESEMPREGADO CON PERMISO DE CONDUCIR TIPO B E CICLO MEDIO. 08/08/2019
PRECÍSASE GRUISTA (OFICIAL 1ª 08/08/2019
Necesitase en Vilagarcia traballores oficiais e axudante con experiencia en fontaneria e calefacción. Permiso de conducir. Xornada completa 08/08/2019
CONTAABLE CON 12 MESES MÍNIMO DE EXPERIENCIA 08/08/2019
BÚSCASE ELECTRICISTA OFICIAL DE 1ª CON 24 MESES DE EXPERIENCIA PARA CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES. NECESARIO SER DESEMPREGADO CON PERMISO DE CONDUCIR TIPO B E CICLO MEDIO. 08/08/2019
NECESÍTASE OFICIAL PRIMEIRA DE ALBANILERÍA CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES E CON CARNÉ DE CONDUCIR. 08/08/2019
NECESITAMOS PINTOR DE VEHICULOS CON EXPERIENCIA CON POSIBILIDADE DE AUMENTAR FORMACIÓN NUNHA MARCA. 08/08/2019
MECÁNICO AUTOMOBIL EDADE 18- 24 (CONTRATO DE FORMACIÓN 08/08/2019
ALBANEL E PINTOR OFICIAL CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES NAS DOUS OCUPACIÓNS. XORNADA COMPLETA. 08/08/2019
EN BOIRO PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE FISIOTERAPEUTA . 08/08/2019
ENFERMEIRO/A PARA CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES (CAPM 08/08/2019
CONDUTOR DE CAMIÓN GRÚA PARA AUXILIO EN CARRETERA, PREFERIBLEMENTE CON DOMICILIO NA COMARCA DE FISTERRA 08/08/2019
NECESÍTASE FONTANEIRO7A -OFICIAL DE PRIMEIRA- CON CICLO MEDIO DE FONTANERÍA E CON CARNÉ DE CONDUCIR.DESEMPREGADO 08/08/2019
AXUDANTE DE PERRUQUERÍA. REQUISITOS: FORMACIÓN E 12 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL. XORNADA PARCIAL (6 HORAS/DÍA DE MARTES A SÁBADO 08/08/2019
MONITOR CLASES DE XIMNASIA DE MANTEMENTO. HORARIO DE 16:00 A 21:30 DE LUNS A XOVES POLAS PARROQUIAS DO CONCELLO DE ORDES DE OUTUBRO 2019 ATA XUÑO 2020. 08/08/2019
NECESÍTASE OFICIAL PRIMEIRA DE ELECTRICIDADE, CON CICLO MEDIO DE ELECTRICIDADE E CON CARNÉ DE CONDUCIR. DESEMPREGADO. 08/08/2019
PERRUQUEIRO/A DE CABALEIROS PARA ZONA DE POIO 08/08/2019
AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR PARA ZONA DE POIO. IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR E VEHÍCULO PROPIO. DISPOÑIBILIDADE HORARIA TAMÉN DE FIN DE SEMANA. VALÓRASE FORMACIÓN ESPECÍFICA NO SECTOR. 08/08/2019
COLLEITA DE ARANDOS EN HORTICINA 07/08/2019
NECESÍTANSE PEÓNS DE LIMPEZA VIARIA PARA CONTRATO TEMPORAL DE 10 DÍAS 07/08/2019
NON SE REQUIRE TITULACIÓN ESPECÍFICA, PERO SI TITULACIÓN DE GRAO MEDIO CON NIVEL ALTO DE INGLÉS. VALORARÁNSE COÑECEMENTOS DE FRANCÉS. TER O PERMISO DE CONDUCIR B.CONTRATO INICIAL TEMPORAL CON POSIBILIDADE DE INDEFINIDO SE A PERSOA CANDIDATA DEMOSTRA A COMPETENCIA PARA O POSTO. 07/08/2019
PRECÍSASE TALADOR FORESTAL CON PERMISO CONDUCIR 07/08/2019
EMPRESA DE CARRAL PRECISA ENCARGADO DE OBRA CON MÁIS DE 6 MESES DE EXPERIENCIA E O CURSO DE 60H DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. 07/08/2019
NECESÍTASE ADMINISTRATIVO/A CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. TÍTULACION DE GRADO EN RELACIÓNS LABORAIS OU EMPRESARIAIS. IMPRESCINDIBLE COÑECEMENTOS DE CONTABILIDADE E XESTIÓN DE NÓMINAS. VALORARASE COÑECEMENTOS EN PROGRAMA A3. 07/08/2019
CONTRATO DE FORMACIÓN PARA DISCAPACITADOS PARA TRABALLOS DE RECEPCIONISTA, ATENCIÓN TELEFÓNICA, XESTIÓN DE AXENDAS E PROVEEDORES. 07/08/2019
DEPENDENTA DE TAPICERÍA. 36 MESES DE EXPERIENCIA. VALÓRASE CURSOS DE DECORACIÓN OU COSTURA. XORNADA PARCIAL DE 6 HORAS DIARIAS. 07/08/2019
Transporte escolar e discrecional. Carnets actualizados. 07/08/2019
EMPREGADA DE FOGAR INTERNA 07/08/2019
NECESÍTASE PEON GANDEIRO, DESEMPREGADO 07/08/2019
Empresa da zona de MORAÑA precisa un Aparellador/ ArquitectoTécnico con 12 meses de experiencia en posto similar. Requisito imprescindible ter a titulación regrada.Carnet de conducir B, e coñecementos informáticos propios da profesión. 07/08/2019
OFICIAL DE 1ª CON EXPERIENCIA, PRL DE 20 HORAS E PERMISO DE CONDUCIR B. 07/08/2019
CONTRATO DE FORMACIÓN (para menores de 25 anos 07/08/2019
persoa para dependiente de tienda 07/08/2019
PRECISASE : CON EXPERIENCIA EN RESIDUOS SÓLIDOS, PERMISO DE CONDUCIR. OFRECEN CONTRATO DE SEIS MESES A XORNADA COMPLETA. 07/08/2019
Camareiro/a. Posibilidade indefinido. 6 meses experiencia 07/08/2019
PRECISASE: CON EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR. OFRECEN CONTRATO DE SEIS MESES A XORNADA COMPLETA 07/08/2019
TITULACIÓN ESIXIDA: ENXEÑEIRO MONTES, GRAO EN ENXEÑERÍA FORESTAL, ENXEÑEIRO TÉCNICO FORESTAL, TÉCNICO SUPERIOR EN PAISAXISMO E MEDIO RUAL, TÉCNICO SUPERIOR EN XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATUAL, TÉCNICO EN APROVEITAMENTO E CONSERVACIÓN DO MEDIO NATURAL OU EQUIVALENTE. NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR B. 07/08/2019
CONDUTOR DE CAMIÓN. OBRIGATORIO PERMISO DE CONDUCIR C. 07/08/2019
CICLO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL// CONTRATO EN PRÁCTICAS// MENOR DE 30 ANOS E SIN EXPERIENCIA COMO EDUCADOR INFANTIL// XORNADA DIARIA DE 4 HORAS. 07/08/2019
Axudante de cociña en Salcedo (Pontevedra 07/08/2019
PRECISASE PERSOAL DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DE APARTAMENTOS CONTRATO A TEMPO PARCIAL (36 HORAS SEMANAIS 07/08/2019
LOCAL DE HOSTALARÍA EN CENTRO COMERCIAL MARINEDA PRECISA CUBRIR 3 POSTOS DE AXUDANTE DE CAMAREIRO. CONTRATO TEMPORAL DE 10 H SEMANAIS CON POSIBILIDADE DE CONVERSIÓN EN INDEFINIDO. 07/08/2019
Colocador de pladur. Oficial. 36 meses experiencia 07/08/2019
EN RIANXO PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE CAMAREIRO/A PARA CAFETERÍA - PANADERÍA 07/08/2019
DOUS ANOS DE EXPERIENCIA.COÑECEMENTOS INFORMÁTICOS E TAMÉN DE DECORACIÓN, INTERIORISMO OU ESCAPARARTISMO. XORNADA PARCIAL 07/08/2019
REPARTIDOR PARA ALIMENTACION. COLOCACIÓN DE MERCANCIA NO ALMACÉN E POSTERIOR REPARTO A CLIENTES. IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR B. VALORARASE TER O CARNÉ C1. DURACIÓN DO CONTRATO 180 DIAS. 07/08/2019
Encofradores. Traballo en Santiago. Oficial 2ª-1ª. 12 meses experiencia 07/08/2019
TRABALLOS DE CORTAS DE MADEIRA, DESBROCES E XARDINERÍA, CON EXPERIENCIA 07/08/2019
PRECISASE: AXUDANTE, A TEMPO PARCIAL, 20 HORAS OS VENRES,SABADO,DOMINGO E FESTIVOS, TER CERTIFICADO MANIPULADOR DE ALIMENTOS 07/08/2019
TITULADO EN CALQUERA DESTAS ESPECIALIDADES: -GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS -DIPLOMADO EN RELACIÓNS LABORAIS -GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS -GRAO EN CIENCIAS DO TRABALLO, RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS CUMPRIR REQUISITOS BECA FEUGA: -IDADE ATA 31 ANOS -POSUIR ALGUNHA DESTAS TITULACIÓNS E QUE NON TRANSCORRESEN MÁIS DE 3 ANOS DESDE A DATA DE OBTENCIÓN -NON TER EXPERIENCIA LABORAL 07/08/2019
PROGRAMADOR DE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS (ENTORNO JAVA 07/08/2019
COCIÑEIRO/A PARA ZONA DE MARIN. EXPERIENCIA MÍNIMA DE UNA ANO 07/08/2019
EN RIBEIRA PRECISAMOS CUBRIR 1 POSTO DE TRABALLO DE MECANICO NAVAL MAIOR OU MECANICO NAVAL CON DESPACHO ATA 1.400KW 07/08/2019
A RESIDENCIA DE MAIORES DE OLEIROS PRECISA CUBRIR VARIOS POSTOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA CON CONTRATOS TEMPERAIS . REQUISITOS: TÉCNICO EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA OU TÉCNICO EN ATENCION A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU CERTIFICADO DE ASISTENCIA SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES 06/08/2019
RESIDENCIA DE MAIORES DE OLEIROS PRECISA ENFERMEIROS/AS. REQUISITOS: GRAO OU DIPLOMATURA EN ENFERMERIA 03/05/2019